Ekonomiska termer och uttryck

Att förstå ekonomiska termer och uttryck är en viktig del av att hantera sin personliga ekonomi. Det hjälper dig att fatta klokare beslut när det gäller sparande, investeringar, lån och budgetering. 

Nedan följer en förklarande ordlista med vanliga ekonomiska termer som kan vara bra att hålla koll på för privatpersoner.

Ordlista med ekonomiska termer

Denna ordlista  erbjuder en översikt över grundläggande och avancerade ekonomiska termer och uttryck som är viktiga för alla som vill förstå och förbättra sin personliga ekonomi. Från budgetering och sparande till mer komplexa koncept som kapitalvinst, portföljhantering, och finansiell hävstång, täcker ordlistan ett brett spektrum av ämnen.

 • Budget – En plan för hur man tänker spendera sina pengar under en viss tidsperiod, ofta månadsvis eller årsvis. En budget hjälper till att hålla koll på inkomster och utgifter.
 • Sparande – Pengar som inte spenderas utan sätts undan för framtida användning, ofta på ett sparkonto med ränta hos en bank eller annan finansinstitution.
 • Investering – Att placera pengar i tillgångar som aktier, obligationer, fastigheter eller fonder i hopp om att få en avkastning över tid.
 • Ränta – Kostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procentandel av det lånade beloppet, eller den avkastning som erhålls från en investering.
 • InflationInflation är ett uttryck för en ökning av priset på varor och tjänster över tid, vilket minskar köpkraften hos pengar.
 • KreditvärdighetKreditvärdighet är en bedömning av en individs förmåga att återbetala lån. Banker och andra långivare använder kreditvärdighet för att besluta om de ska bevilja lån och till vilken ränta.
 • Lån – Ett belopp pengar som lånas ut och som måste återbetalas, ofta med ränta, inom en överenskommen tidsperiod.
 • Amortering – Att amortera är en process där man gradvis betalar av ett lån över tid genom regelbundna betalningar.
 • Fond – En investeringsfond samlar pengar från många investerare för att investera i aktier, obligationer eller andra tillgångar.
 • Nettoförmögenhet – Skillnaden mellan det totala värdet av en persons tillgångar (t.ex. pengar på bankkonton, värdepapper, fast egendom) och skulder (t.ex. lån och kreditkortsskulder).
 • Aktie – En ägarandel i ett företag. Att äga aktier ger dig rätt till en del av företagets tillgångar och vinster.
 • Obligation – Ett lån till en organisation (till exempel en stat eller ett företag) som lovar att betala tillbaka lånebeloppet plus ränta på en specifik datum i framtiden.
 • Diversifiering – En investeringsstrategi som innebär att sprida sina investeringar över olika typer av tillgångar för att minska risk.
 • Likviditet – Hur lätt en tillgång kan omvandlas till kontanter utan att förlora sitt värde.
 • Bruttoinkomst – Den totala inkomsten innan några avdrag eller skatter har tagits ut.
 • Nettoinkomst – Den inkomst som återstår efter att alla avdrag och skatter har betalats.
 • Kapitalvinst – Vinsten som uppstår när en tillgång (som aktier eller fastighet) säljs för mer än dess inköpspris.
 • Portfölj – Samlingen av alla investeringar som en individ eller organisation äger, inklusive aktier, obligationer, fastigheter och andra tillgångar.
 • Volatilitet – Mått på hur mycket värdet på en investering fluktuerar över en given tid. Högre volatilitet innebär högre risk men också potential för högre avkastning.
 • Avkastning – Den inkomst som genereras från en investering, uttryckt som en procentandel av investeringens ursprungliga värde.
 • Riskdiversifiering – Strategi för att minska risk genom att investera i olika typer av tillgångar som inte korrelerar starkt med varandra.
 • Leverage (Hävstång) – Användningen av lånade pengar för att öka potentialen för avkastning på en investering. Ökar både potentiell avkastning och potentiell förlust.
 • Kapitalmarknad – Marknaderna där långfristiga skuldebrev och aktiekapital handlas. Detta inkluderar börsen och obligationsmarknaden.
 • Kassaflöde – Mängden pengar som flödar in och ut ur ditt hushåll eller företag under en viss tidsperiod. Ett positivt kassaflöde betyder att mer pengar kommer in än går ut.
 • Optioner – Finansiella derivatinstrument som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa (en köpoption) eller sälja (en säljoption) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på eller före ett specifikt datum.
 • Futureskontrakt – Ett avtal att köpa eller sälja en specifik mängd av en vara, valuta, finansiellt instrument eller index till ett förutbestämt pris vid en specificerad tidpunkt i framtiden.
 • Räntespread – Skillnaden mellan räntan på två olika skuldebrev, ofta mellan en riskfri tillgång (som statsskuldväxlar) och en annan skuld som innebär högre risk.
 • Kreditderivat – Finansiella instrument som används för att hantera kreditrisk genom att överföra kreditexponering från en part till en annan utan att faktiskt överföra den underliggande tillgången.
 • Allokering – Fördelningen av investeringar inom en portfölj bland olika tillgångsklasser (t.ex. aktier, obligationer, fastigheter) i enlighet med en investerares mål, risktolerans och investeringshorisont.
 • Ränteeffekt – Effekten av ränteförändringar på marknadens räntebärande tillgångar, inklusive hur det påverkar deras priser och avkastning.
 • Finansiell hävstång – Användning av skulder för att öka omfattningen av en investering. Högre finansiell hävstång innebär högre risk men kan också leda till högre avkastning om investeringarna går bra.

Denna ordlista kan vara en bra utgångspunkt för att förstå de grundläggande ekonomiska termerna. Genom att ha kunskap om dessa begrepp kan du bättre hantera din personliga ekonomi och fatta informerade beslut som påverkar din ekonomiska framtid.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.