Inflation – En guide för nybörjare

Inflation är ett viktigt ekonomiskt fenomen som påverkar allas vår vardag. Här kommer vi att gå igenom vad inflation är, hur den mäts, vilka mått som används, hur Riksbanken styr den med sin reporänta och vilka mål de har. 

Vi kommer också att titta på de potentiellt negativa effekterna av för hög och låg inflation samt hur det kan påverka räntor på bland annat bolån och privatlån. 

Vad är inflation?

Inflationen innebär att den allmänna prisnivån i ekonomin stiger över tid. När priserna på varor och tjänster ökar minskar värdet på pengar. Detta betyder att du behöver mer pengar för att köpa samma mängd varor och tjänster som tidigare. Inflationen påverkar bland annat löner, räntor och sparande.

Hur mäts inflation och av vem?

Inflationen mäts vanligtvis genom att analysera hur priserna på en korg av varor och tjänster förändras över tid. Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in prisuppgifter varje månad för att beräkna Konsumentprisindex (KPI). KPI används sedan för att mäta den genomsnittliga prisförändringen för hushållens konsumtion.

Mått som används för att mäta inflation

 • Konsumentprisindex (KPI) – Det vanligaste måttet på inflation. KPI mäter prisförändringar för en korg av varor och tjänster som hushållen konsumerar.
 • KPIF (KPI med fast ränta) – Ett inflationsmått som exkluderar effekterna av ränteändringar på konsumentprisindex.
 • KPIX (KPI exklusive räntekostnader) – Ett annat inflationsmått som exkluderar räntekostnader för att ge en renare bild av prisutvecklingen i ekonomin.
 • Producentprisindex (PPI) –  Ett mått som visar prisförändringar för varor och tjänster som produceras inom ekonomin.

Riksbankens mål

Riksbankens främsta mål är att hålla inflationen låg och stabil. De har som mål att uppnå en inflation på 2% per år, mätt med KPIF. Detta är gjort för att skapa förutsägbarhet och stabilitet i ekonomin. Om inflationen avviker från målet vidtar Riksbanken åtgärder genom att justera reporäntan.

Riksbankens styrning av inflationen med reporäntan

Riksbanken styr inflationen genom att använda reporäntan, som är den ränta som bankerna får betala när de lånar pengar från Riksbanken. Genom att höja eller sänka reporäntan kan Riksbanken påverka räntorna på bland annat bolån och privatlån, vilket i sin tur påverkar inflationen.

Negativa effekter av för hög och låg inflation

För hög inflation

 1. Minskad köpkraft – När priserna stiger snabbt kan konsumenternas köpkraft minska, vilket leder till en lägre efterfrågan på varor och tjänster.
 2. Osäkerhet – Hög inflationstakt skapar osäkerhet för företag och hushåll, vilket kan minska investeringar och konsumtion.
 3. Ojämn fördelning av inkomster – Högre inflation kan leda till en ojämn fördelning av inkomster, där vissa grupper drabbas mer än andra.
 4. Räntehöjningar – För att bekämpa hög inflation kan Riksbanken höja reporäntan, vilket kan leda till högre räntor på bolån och andra lån.

För låg inflation

 1. Lågt resursutnyttjande – Låg inflation kan vara ett tecken på att ekonomin är underpresterande, vilket kan leda till hög arbetslöshet och låg produktion.
 2. Deflation – Om inflationen är för låg kan det leda till deflation, det vill säga att priserna sjunker. Detta kan få negativa effekter på ekonomin, eftersom hushåll och företag skjuter upp konsumtion och investeringar i förväntan om lägre priser.
 3. Svårigheter att stimulera ekonomin – Om inflationen är låg kan Riksbanken ha svårt att använda reporäntan som verktyg för att stimulera ekonomin.

Inflationens påverkan på räntor på bolån och privatlån

Inflationen påverkar räntorna på bolån och privatlån genom att påverka Riksbankens reporänta. När Riksbanken höjer reporäntan i syfte att minska inflationen, ökar räntorna på lån, vilket gör det dyrare att låna pengar. Å andra sidan, när Riksbanken sänker reporäntan för att stimulera ekonomin och öka inflationen, minskar räntorna på lån, vilket gör det billigare att låna pengar.

FAQ om inflation

Varför är en låg och stabil inflation bra för ekonomin?

En låg och stabil inflation är bra för ekonomin eftersom det skapar förutsägbarhet för hushåll och företag. Det gör det enklare att fatta beslut om konsumtion, sparande och investeringar, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt.

Hur påverkar inflationen mitt sparande?

Inflationen påverkar ditt sparande genom att minska dess värde över tid. Om du har pengar på ett sparkonto och inflationen är högre än räntan på kontot, förlorar dina besparingar köpkraft över tid. Därför ärdet viktigt att investera i tillgångar som kan ge en avkastning som överstiger inflationen, så att du kan behålla eller öka dina besparingars värde.

Vad händer om inflationen blir för hög?

Om inflationen blir för hög kan det leda till att köpkraften minskar, osäkerhet ökar och en ojämn fördelning av inkomster uppstår. I sådana fall kan Riksbanken höja reporäntan för att sänka inflationstakten och stabilisera ekonomin.

Varför har Riksbanken ett inflationsmål på 2%?

Riksbanken har ett inflationsmål på 2% eftersom det anses vara en bra balans mellan att förhindra deflation och att inte låta inflationen bli för hög. En 2% inflationstakt skapar förutsägbarhet och stabilitet i ekonomin, vilket uppmuntrar investeringar och konsumtion.

Kan jag skydda mig mot inflationen?

Du kan skydda dig mot inflationen genom att investera i tillgångar som förväntas ge en avkastning som överstiger inflationen. Exempel på sådana tillgångar är aktier, fastigheter och inflationsskyddade obligationer. Att ha en diversifierad portfölj med olika tillgångar kan också hjälpa dig att skydda ditt kapital mot inflationens negativa effekter.

Sammanfattning

Inflation är en viktig del av ekonomin som påverkar både hushåll och företag. Genom att förstå hur inflationen mäts, hur den påverkas av Riksbankens reporänta och hur den kan få både positiva och negativa effekter på ekonomin kan du fatta mer informerade beslut om ditt sparande och investeringar. En låg och stabil inflation är grundläggande för att upprätthålla en välfungerande ekonomi, och Riksbanken arbetar ständigt för att nå sitt mål om en 2% inflationstakt.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal betyg: 4

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.