Yrken i Sverige med de högsta och lägsta lönerna

I Sverige finns en tydlig variation när det gäller lönenivåer mellan olika yrken. Denna artikel ger en omfattande översikt över vilka yrkeskategorier som generellt sett drar in de högsta lönerna och vilka som hamnar på den andra änden av skalan. 

Låt oss dyka in i lönernas värld för att förstå mer om löneskillnader, dess påverkan och de bakomliggande faktorerna som bestämmer lönens storlek för olika yrken i Sverige.

Medellön och medianlön

För denna artikel har vi tagit del av statistik från SCB. De har data för samtliga yrkens medel- och medianlöner. Men innan vi tittar närmare på vilka yrken som har de högsta och lägsta lönerna i Sverige kan det vara på sin plats att redogöra för skillnaden i den statistik vi presenterar här.

Medellön och medianlön är två olika sätt att kvantifiera den genomsnittliga lönen, men de tar hänsyn till data på olika sätt och kan därför ge olika resultat.

Medellön

Medellön definieras som summan av alla löner delat med antalet löntagare. Medellön tenderar att ge en bra indikation på genomsnittlig lön i ett visst område, men det kan vara känsligt för extremvärden eller utstickare. Till exempel, om de flesta människor tjänar mellan 30 000 och 50 000 kr per månad, men det finns några som tjänar flera miljoner, kommer medellönen att dras uppåt av dessa höga löner. Det kan ge en missvisande bild av vad en ”typisk” lön faktiskt är.

Fördelar med medellön:

  • Lätt att beräkna och förstå.
  • Tar hänsyn till alla löner i datamängden.

Nackdelar med medellön:

  • Känslig för utstickare och extremvärden.
  • Kan ge en missvisande bild av den ”typiska” lönen.

Medianlön

Medianlön definieras som den lönen där hälften av löntagarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Med andra ord är det den mittersta lönen när alla löner rankas från lägst till högst. Medianlön är mindre känslig för utstickare och extremvärden, och ger därför ofta en mer realistisk bild av vad en typisk lön är.

Fördelar med medianlön:

  • Mindre känslig för utstickare och extremvärden.
  • Ger ofta en mer realistisk bild av den ”typiska” lönen.

Nackdelar med medianlön:

  • Det kan vara svårare att förstå för dem som inte är bekanta med statistiska termer.
  • Tar inte hänsyn till exakt hur mycket personer tjänar som ligger utanför medianvärdet.

För att få en komplett bild av lönefordelningen i ett visst område eller inom en viss yrkesgrupp är det bäst att titta på både medellön och medianlön. Dessutom kan det vara användbart att titta på lönespridningen (dvs. skillnaden mellan den högsta och lägsta lönen) och kvartillöner (som visar var de lägsta 25%, de mellersta 50% och de högsta 25% av löntagarna ligger).

Yrken med högst medellön

YrkeMedellön
Chefer inom bank, finans och försäkring144 900 kr
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.99 900 kr
Mäklare inom finans91 300 kr
Verkställande direktörer m.fl.87 300 kr
Ekonomi- och finanschefer85 300 kr
Specialistläkare83 200 kr
Informations-, kommunikations- och PR-chefer81 600 kr
Chefer inom bank, finans och försäkring81 300 kr
Forsknings- och utvecklingschefer78 500 kr
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva78 000 kr
SCB:s lönestatistik redovisar månadslöner före skatt och är uppräknade till heltid.

Yrken med lägst medellön

YrkeMedellön
Marknadsundersökare och intervjuare22 600 kr
Kafé- och konditoribiträden23 300 kr
Övrig hemservicepersonal m.fl.23 600 kr
Kassapersonal m.fl.23 700 kr
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare24 100 kr
Övriga servicearbetare24 200 kr
Bärplockare och plantörer m.fl.24 300 kr
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning24 700 kr
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24 800 kr
Städare24 800 kr
SCB:s lönestatistik redovisar månadslöner före skatt och är uppräknade till heltid.

Yrken med högst medianlön

YrkeMedianlön
Chefer inom bank, finans och försäkring118 700 kr
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.96 900 kr
Specialistläkare83 300 kr
Flygledare77 000 kr
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva74 600 kr
IT-chefer72 300 kr
Ekonomi- och finanschefer70 100 kr
Professorer69 000 kr
Piloter m.fl.68 600 kr
Forsknings- och utvecklingschefer68 200 kr
SCB:s lönestatistik redovisar månadslöner före skatt och är uppräknade till heltid.

Yrken med lägst medianlön

YrkeMedianlön
Marknadsundersökare och intervjuare22 300 kr
Övrig hemservicepersonal m.fl.22 800 kr
Professionella idrottsutövare22 800 kr
Bärplockare och plantörer m.fl.23 500 kr
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare23 500 kr
Kafé- och konditoribiträden23 600 kr
Soldater m.fl.23 600 kr
Övriga servicearbetare24 100 kr
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning24 500 kr
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24 700 kr
SCB:s lönestatistik redovisar månadslöner före skatt och är uppräknade till heltid.

Kommentar

Som med all statistik finns det så klart svagheter med den statistik SCB har för genomsnittslöner. Exempelvis påverkas datan av vilka företag som deltar i undersökningen och för vissa mindre yrken kan detta påverka genomsnittslönen på ett stort sett. Det kan självfallet även finnas stora regionala skillnader.

Datan ovan visar dessutom att det kan finnas stora skillnader om vi jämför medellön och medianlön. Exempelvis är skillnaden väldigt stor mellan medellön och medianlön bland privatanställda tjänstemän. Detta indikerar att lönespridningen är hög.

Vanliga frågor om löner i Sverige

Hur mycket olika människor och yrken tjänar är något som intresserar väldigt många. Nedan har vi därför försökt svara på några av de vanligaste frågorna om löner för olika yrken och personer i Sverige.

Vad är medellönen och medianlönen i Sverige?

Granskar vi samtliga yrken är medellönen i Sverige 37 100 kr. Medianlönen är något lägre och ligger för närvarande på 33 200 kr i månadslön.

Vad är skillnaden på lön mellan män och kvinnor?

Att analysera och förstå löneskillnader mellan kön är inte bara nödvändigt för rättvisan, utan det är också centralt för att förstå och omforma arbetsmarknadens strukturer. Så hur stor är löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige? Enligt statistik från SCB är männens medellön 39 000 kr och kvinnors medellön är idag 35 100 kr. Granskar vi medianlönen ligger den på 34 500 kr för män och 32 000 kr för kvinnor.

Hur påverkar utbildningsnivån lönerna i Sverige?

SCB har även statistik som visar medellöner efter utbildningsnivå. Föga förvånande är det personer med forskarutbildning som har högst medellön. Lägst medellön har de som endast avslutat grundskolan. Skillnaderna i lön utifrån utbildningsnivå är dock lägre i Sverige än i många andra jämförbara länder.

Hur påverkar min lön min kreditvärdighet?

Lönen spelar en central roll när det gäller att bestämma din kreditvärdighet. Kreditinstitut och banker betraktar din lön som en indikator på din förmåga att betala tillbaka skulder.

Den första och mest direkta påverkan är att din inkomst bestämmer hur mycket du har råd att låna. Ett högre lönebelopp kan tyda på att du har kapacitet att hantera ett större lån, medan en lägre lön kan begränsa mängden kredit du kan ansöka om.

Nästa aspekt gäller din skuldsättningsgrad, det vill säga förhållandet mellan dina totala skulder och din totala inkomst. Banker och andra kreditinstitut kommer att se på denna kvot för att avgöra om du har för mycket skuld i förhållande till din inkomst. Om din skuldsättningsgrad är hög, kan det vara svårare att få lån, eftersom det indikerar att du redan har mycket skulder att betala av.

Stabiliteten och kontinuiteten i din inkomst kan också vara viktig. Om du har en stadig lön som du får regelbundet, kan det indikera för långivare att du är en pålitlig låntagare. Omvänt kan en oregelbunden lön eller en lön med mycket variation göra det svårare att få ett lån, eftersom det kan leda till osäkerhet om din förmåga att betala tillbaka skulden i framtiden.

Slutligen, även om din lön är en viktig faktor för din kreditvärdighet, är det också viktigt att komma ihåg att det finns andra faktorer som också spelar in, såsom din betalningshistorik, mängden befintlig skuld du har, och din längd på kredithistoriken. Dessa faktorer vägs också in när en långivare bestämmer om de ska bevilja dig ett lån, och till vilka villkor.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.